how to deal if your child fear to speak english banner

ลูกกลัว ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษต้องทำไง 

07 ตุลาคม 2022

       ปัญหาคลาสสิกที่ผู้ปกครองหลายๆคนต้องเจอ คือ ลูกไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ปัญหานี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมามากมายหลายคอร์สแล้วก็ตาม แต่เด็กก็ยังไม่กล้าที่จะพูด
       ทีมวิจัย และพัฒนาโปรดักต์จาก LingoAce ได้ทำการสำรวจเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อให้การเรียนกับเราเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ปัญหาใหญ่ๆ ที่พบมี 4 ข้อ ได้แก่

 

ปัญหาที่ 1 : เด็กๆ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องสนุก และการเรียนออนไลน์ทำให้เด็กๆ ไม่อยากนั่งอยู่กับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ

จุดแข็งของหลักสูตร: หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ LingoAce สอนภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวหรือ “story-based learning” ที่จะช่วยกระตุ้นนักเรียน และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงอารมณ์กับเนื้อหาการเรียนรู้และคำศัพท์ใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น และจากการที่เรานำภาษาไปผูกกับบริบทการสนทนาต่างๆ ในเรื่องราว เด็กๆ เองก็จะสามารถจดจำคำศัพท์หรือเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น และทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่สนุก

ส่วนการโต้ตอบผ่านการเล่นเกมหรือ “game-based learning” นั้นคือการเรียนโดยใช้สื่อในการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ใน ซึ่งวิธีการสอนแบบ Game-based learning นั้นทะลายข้อจำกัดของการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ในหลักสูตรของ LingoAce เองเราจึงมีการเพิ่มเกมที่สามารถโต้ตอบได้ (Interactive game) เข้ากับการเรียนการสอน ซึ่งทำให้เด็กๆ สามารถแสดงออกในห้องเรียนได้มากขึ้น ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และยืดเวลาการนั่งหน้าจอคอมไปได้ด้วย

 

ปัญหาที่ 2 : การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเน้นการท่องจำ ไม่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

จุดแข็งของหลักสูตร: หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ LingoAce ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ จากหลายๆ ที่เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นและทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีมิติที่ลึกและจับต้องได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กในช่วงวัยที่ language acquisition ยังทำงานอยู่อย่างเต็มที่ (ถือเป็นการเรียนแบบ Immersive learning หรือการเอาภาษาไปใช้ในบริบทการสนทนาเฉพาะต่างๆ)

การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL): CLIL เป็นชื่อย่อของ Content Language Integrated Learning โดย David Marsh นักการศึกษาชาวสโลวัค เป็นวิธีสอน ได้ชี้ว่าเป้าหมายของวิธีสอน (Methodology) ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และศิลปะผ่านภาษาต่างประเทศ CLIL เป็นแนวการสอนที่มุ่งเน้นสองทาง อันได้แก่ ความรู้ทางภาษาและความรู้ทางเนื้อหาวิชา เป็นการสอนภาษาควบคู่กับการสอนเนื้อหาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อความหมาย การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร ซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้อย่างเป็น ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ LingoAce ก็ได้ใช้ทฤษฎีการสอนแบบนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ และครอบคลุมรายวิชาสำคัญๆ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศึกษา และวัฒนธรรมโลก ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคยรอบตัวโดยใช้ “ภาษา” เป็นสื่อกลางในการเรียน เช่น “เด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลก” หรือ “สัตว์และถิ่นที่อยู่อาศัย” เป็นการนำ “โลก” เข้ามาสู่ “ห้องเรียน” นอกเหนือจากนี้ เด็กๆ ยังได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านบทเรียนอีกด้วย เช่นการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) การมีทีมเวิร์ค (Collaboration) และการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 

ปัญหาที่ 3 : คลาสเรียนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนแต่การฟัง การพูดแบบง่ายๆ

จุดแข็งของหลักสูตร: ถึงแม้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ LingoAce จะเป็นคลาสเรียนออนไลน์ที่มีข้อจำกัดในด้านการเรียนบางประการ แต่เราวางเป้าหมายไว้ไกลกว่าการพัฒนาทักษะฟังพูด โดยเราจะเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะฉะนั้น การเรียนของเราครอบคลุมทักษะภาษาที่สำคัญทั้งหมด และเนื้อหาที่ได้ก็มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

โฟนิกส์ (Phonics): โฟนิกส์เป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเลย เนื่องจากเป็นการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเสียงและตัวอักษร ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการอ่าน สะกดคำ และออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถอ่านคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยการท่องจำ จากการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองของเด็กไทย ผู้ปกครองเริ่มเห็นความสำคัญของ “โฟนิกส์” เนื่องจากเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถต่อยอดให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์อื่นๆ ได้อีก LingoAce จึงนำโฟนิกส์เข้ามาเป็นอีก 1 บทเรียนของเรา โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ของ “หน่วยเสียง” และ “ตัวอักษร” เช่น CVC (Consonant-vowel-consonant หรือ พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ: Cat, Bat) และยังนำคำศัพท์ที่เรียนมาผูกเข้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าสนุกสนาน เช่น “The rat sat on the bat” ทำให้เด็กๆ สามารถสะกดคำได้ ออกเสียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง และสร้างมิติของความเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้น เพื่อสามารถนำคำศัพท์ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ต่อได้อีกด้วย

 

ปัญหาที่ 4 : สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการหัดพูดภาษาอังกฤษ

จุดแข็งของหลักสูตร: อีกหนึ่งปัญหาของการเรียนคือการไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษ “ได้อย่างเต็มที่” และ “ได้อย่างถูกต้อง” เนื่องจากครูผู้สอนอาจจะไม่ใช่เจ้าของภาษา ไม่ได้มีสำเนียงเจ้าของภาษาหรือใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน การเรียนการสอนในห้องเรียนอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร หรือขาดสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นที่ LingoAce เราจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า “Immersive environment” เป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะได้ “ซึมซับรับภาษา” เข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเรียนกับ “เจ้าของภาษา” ที่มาจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนนาดาและออสเตรเลีย เด็กๆ จะถูกสภาพแวดล้อมบังคับให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากครูผู้สอนของเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน แต่ครูผู้สอนจะใช้วิธีการที่หลากหลายแทนการแปลตรงตัวเช่น การใช้ภาษาท่าทาง การใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบ เช่น แอนิเมชั่น เกม เพื่อทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกฝนภาษาและทำให้เด็กๆ ดำดิ่งไปสู่โลกเสมือนจริงในขณะที่กำลังเรียนภาษาด้วย ซึ่งวิธีการเรียนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งรูปแบบประโยค ไวยากรณ์และสำเนียง และสุดท้ายส่งผลให้มีความสามารถทางภาษาไทยใกล้เคียงกับ “เจ้าของภาษา” มากที่สุด

การเรียนแบบ immersive learning ไม่เพียงแต่ยังเหมาะสำหรับการเรียนภาษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับเด็กโดยเฉพาะอีกด้วย เนื่องจากในช่วงวัยนี้กำลังเรียนรู้ “ภาษาแม่” ของตนเองอยู่ ซึ่งหมายถึงว่าเด็กๆ กำลังเรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบประโยค รูปแบบไวยากรณ์ของภาษาหนึ่งอยู่ การเรียนภาษาที่สองโดยใช้วิธีการเรียนผ่านครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือมีวิธีการสอนแบบแปลอังกฤษเป็นไทยหรือเน้นแกรมม่า อาจจะทำให้เด็กเกิดความสับสนระหว่างภาษาแม่และภาษาที่ 2 และอาจจะทำให้ไม่เกิดความชำนาญทั้ง 2 ภาษาได้เลย เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ 2 ที่ดีที่สุดคือการค่อยๆ ให้เด็กๆ ซึมซับรับภาษาที่ 2 เข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ของตัวเองเข้ากับภาษาที่ 2 หรือคิดบนพื้นฐานของภาษาที่ 2 ได้เลยโดยที่ไม่ไปรบกวนการเรียนรู้ภาษาแม่ เช่น ครูผู้สอนกำลังสอนคำว่า “This is a cat” โดยที่ไม่แปลเป็นภาษาไทยว่า “นี่คือแมว 1 ตัว” แต่ทำท่าแมวหรือโชว์รูปแมวแทนก็จะทำให้เด็กๆ เชื่อมโยงกับภาพ “แมว” ที่ตนรู้จักกับคำว่า “cat” และทราบได้เองโดยไม่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางและเด็กๆ จะมุ่งเน้นไปที่การจดจำรูปแบบประโยคและสำเนียงมากกว่าการแยกแยกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคของภาษาแม่และภาษาที่ 2 ซึ่งอาจจะเกิดความสับสนได้ คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนอาจจะกังวลว่าการไม่ใช้ภาษาไทยในคลาสเลยเด็กๆ จะเรียนรู้เรื่องไหม ก็ต้องบอกว่าสมองของเด็กในวัยนี้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาแรกในขณะที่ค่อยๆ ซึมซับภาษาที่ 2 และในท้ายที่สุดเมื่อช่วงเวลาที่ language acquisition ของพวกเขาทำงานจบลง เด็กๆ จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 2 ภาษาได้เอง

 

 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน
ที่กำลังมองหาตัวช่วยกิจกรรมดี ๆ เพื่อเสริมทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

พี่ Tigo ขอแนะนำ LingoAce แพลทฟอร์มเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ออกแบบหลักสูตรให้เด็กๆ ได้เรียนเหมือนได้เล่น ทำกิจกรรมสนุกผ่านการเล่นเกมและโต้ตอบกับคุณครู เจ้าของภาษาตลอดคลาส รับรองว่าสนุก ได้ลองสิ่งใหม่ๆ และได้ความรู้ตลอดคลาส ไม่มีเบื่อแน่นอน นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างยุ่งและไม่มีเวลา ก็หมดห่วงได้เลย ด้วย

LingoAce Connect

แอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนตัวช่วยให้พ่อแม่ ให้สามารถดูน้องๆ เรียนได้แบบเรียลไทม์หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเรียน ผ่านแอปพลิเคชันจะส่งข้อความ หาผู้ปกครองไม่ต้องกลัวว่าน้องจะพลาดคลาสเรียน รวมไปถึงระบบส่ง Feedback มาให้คุณพ่อคุณแม่โดยจากคุณครูชาวจีน ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอน

ย้อนกลับ

ลงทะเบียนเพื่อรับคลาส
ทดลองเรียนฟรี !

ทดลองเรียนฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนหรือค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งสามารถเลือกเวลาเรียนได้ ตามความสะดวกของคุณ

คลาสสอนสดออนไลน์ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับ หลักสูตรและคุณครูที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคลิกในการเรียนของเด็กมากที่สุด
โดยจะมีการประเมินอย่างละเอียด และแชร์รายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของเด็กให้ผู้ปกครองได้ทราบ

2 language master

คอร์สเรียนที่สนใจอยากให้ลูกเรียน(Required)
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องมี - หรือ +66 เช่น (0xxxxxxxxx)
Please enter a number from 4 to 15.
consent(Required)

ทดลองเรียน เพื่อพิสูจน์ความแตกต่าง
ด้วยตัวคุณเอง

บทความใกล้เคียง

30 มกราคม 2023

สายศิลป์ภาษาจีนสุดปัง ! เข้าคณะดังได้แน่

การเลือกสายการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย อาจเป็นสิ่งที่นักเรียนและผู้ปกครองหลาย ๆ คนรู้สึกหนักใจ เพราะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการปูทางไปสู่มหาวิทยาลัยในฝันและอาชีพในอนาคต  


อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2023

เจาะลึก “ข้อดี” และ “ข้อเสีย” ของการเรียนออนไลน์ รูปแบบการสอนแบบใหม่ ในยุค New Normal

สำหรับการรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังมาแรงในยุค New Normal คงจะหนีไม่พ้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็คงจะมีคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านที่อาจจะกังวัลในเรื่องข้อเสีย และข้อดีของการเรียนออนไลน์กันไม่น้อยว่าจะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้จริงหรือไม่


อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2023

Learning by doing รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็ก ๆ มีความสุขจากการลงมือทำ

รูปแบบการสอนทุกวันนี้เรียกได้ว่าเปิดกว้างขึ้นมาก ๆ  เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำรา หรือเรียนในห้องเรียนแต่เพียงเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียนมากยิ่งขึ้น


อ่านเพิ่มเติม
24 มกราคม 2023

9 ไอเดียกิจกรรมเด็กฝึกภาษาจีนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา

แน่นอนว่ากิจกรรมเด็กนอกจากช่วยให้เด็กเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัยแล้ว ยังช่วยสร้างความสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึกภาษาจีนคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถปลูกฝังให้เขาเรียนได้ตั้งแต่เด็ก


อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2022

ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

ปัจจุบัน เกือบจะทุก ๆ บ้านที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงลูก หรือ ตามใจลูกปล่อยให้อยู่กับมือถือ แท็บเล็ต ทีวีทั้งวัน จนลูกติดมือถือ ติดจอ จากสถิติในปัจจุบัน พบว่ามีเด็ก ๆ ที่อยู่หน้าจอมากถึง 35 ชั่วโมง/สัปดาห์


อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2022

8 คำอวยพรยอดฮิตที่ใช้กันตอนตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนวนมาถึงกันอีกแล้วในปีนี้ ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวประโยคที่ว่า"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" เพราะแน่นอนว่าประโยคนี้เป็นคำอวยพรตรุษจีนยอดฮิตที่สุดที่คนไทยอาจจะคุ้นชิน ซึ่งคำนี้เป็นการออกเสียงภาษาจีนในแบบแต้จิ๋ว


อ่านเพิ่มเติม
how to deal if your child fear to speak english banner
21 ธันวาคม 2022

ลูกกลัว ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษต้องทำไง 

ปัญหาคลาสสิกที่ผู้ปกครองหลายๆ คนต้องเจอ คือ ลูกไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ปัญหานี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ


อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2022

การเรียนออนไลน์กับเด็ก

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด- 19  เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติเป็นระยะเวลานานเป็นปี และเพื่อไม่ให้เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ การเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนิยมใช้กันทั่วไป  


อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2022

เจาะลึกโครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน Singapore Program

หลักสูตรนี้ของ LingoAce เป็นหลักสูตรเดียวในไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์


อ่านเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด
  Always Active

  คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

 • คุกกี้การใช้งาน

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

บันทึก